TAG: Frank Jorge

08

JAN
HORÁRIOS Qua 20h

08

JAN
HORÁRIOS Qua 20h

16

MAI
HORÁRIOS Quinta 22h

16

MAI
HORÁRIOS Quinta 22h

14

FEV
HORÁRIOS Qui 22h

14

FEV
HORÁRIOS Qui 22h

01

FEV
HORÁRIOS Sex
19h

01

FEV
HORÁRIOS Sex
19h

21

DEZ
HORÁRIOS Sex 20h

21

DEZ
HORÁRIOS Sex 20h

09

NOV
HORÁRIOS Sexta 21h

09

NOV
HORÁRIOS Sexta 21h

15

ABR
HORÁRIOS Domingo 17h

15

ABR
HORÁRIOS Domingo 17h